การประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งปี “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด”

ที่มา : เชิดชูเกียรติคนดี มีความสามารถ

สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อบันเทิงมีบทบาทและอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตและวิธีคิดของประชาชนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะประชาชนสามารถเข้าถึงหรือบริโภคสื่อได้หลากหลายช่องทางและรวดเร็วขึ้น ประกอบกับการดำเนินงานของสื่อมีการแข่งขันสูงขึ้น ช่วงชิงความสด ใหม่ ทันเหตุการณ์ และไม่ยึดติดกับกรอบหรือขนบเดิม ๆ จนกระทั่งบางครั้งอาจขาดการตรวจสอบที่รอบคอบเพียงพอ สิ่งที่ตามมาคือ การนำเสนอข่าวสารและสาระบันเทิงของสื่อมวลชนกลายเป็นดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษแก่ผู้บริโภค กล่าวคือ ขณะที่สื่อทำหน้าที่ให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนอยู่นั้น ในนาทีเดียวกันสื่อก็อาจยัดเยียดแนวความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลูกฝังค่านิยมผิด ๆ แก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และผู้ที่ใม่รู้เท่าทันสื่อมวลชน

ด้วยตระหนักในหน้าที่และบทบาทของสื่อมวลชนที่ดี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จึงเห็นเป็นภารกิจสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่มีที่มาจากสื่อมวลชน โดยการส่งเสริมศีลธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ดี สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการคัดเลือกศิลปิน นักร้อง นักแสดง และผู้ทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิง ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี เพื่อส่งเสริมให้มีกำลังใจที่จะประพฤติดีต่อไป อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนในวงการบันเทิงให้หันมาร่วมกันยกระดับวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยมีความสามารถและคุณธรรมเป็นสิ่งยืนยัน จึงเป็นที่มาของการจัดการประกาศผลรางวัลเกียรติยศ “ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด”

และเพื่อเน้นย้ำถึงคุณค่าอันประเมินมิได้ของรางวัลเกียรติยศดังกล่าว บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารางวัลอย่างโปร่งใส และยุติธรรมที่สุด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ ผู้ประกอบวิชาชีพที่คร่ำหวอดในวงการบันเทิง ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน เป็นต้น ร่วมกันเฟ้นหาสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี

แนวทางการพิจารณารางวัล

สำหรับแนวทางการพิจารณารางวัล ไนน์เอ็นเตอร์เทน จะคัดเลือกบุคคลและผลงานบันเทิงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกรอบการพิจารณาแต่ละสาขาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในลำดับต่อไป ขณะเดียวกันคณะกรรมการก็สามารถเสนอรายชื่อบุคคล และผลงานต่าง ๆ เพื่อการพิจารณารางวัลร่วมด้วยได้

โดยการพิจารณารางวัลเป็นไปอย่างเข้มข้น พิจารณารางวัลในทุกแง่มุมทั้งผลงานเบื้องหน้าและการดำเนินชีวิตเบื้องหลัง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนและสังคมตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน.-ไนน์เอ็นเตอร์เทน

รางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” รางวัลเกียรติยศของคนบันเทิง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าที่สุดของวงการบันเทิง ได้แก่ รางวัล “บันเทิงเทิดธรรม” เพื่อเชิดชูเกียรติคนบันเทิงที่มีคุณภาพและคุณธรรม ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งแก่วงการบันเทิงไทย

PR DateTimeApr 7, 2023

รางวัล “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด”

1. 1. รางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” 1 รางวัล รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 ปี เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ประพฤติดีทั้งหลาย

PR DateTimeApr 7, 2023

ประติมากรรมรางวัล “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด”

ออกแบบโดย นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร เจ้าของผลงาน ต้นโพธิ์ใต้ร่มพระบารมี ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี (2549) ต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ณ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ งานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ (2549) ดาว หมายถึง สัญลักษณ์ของไนน์เอ็นเตอร์เทน ทั้งยังหมายถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

PR DateTimeApr 7, 2023

เกณฑ์การตัดสินรางวัล “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด”

เกณฑ์การตัดสินรางวัล “ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด” 1. รางวัลนักแสดงชาย/หญิงแห่งปี (ผลงานของนักแสดงนั้นๆ ออกอากาศหรือแพร่ภาพครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ) เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีผลงานด้านละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นนักแสดงนำ หรือนักแสดงสมทบ 2) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของผู้ชม ในรอบปี 2565

PR DateTimeApr 7, 2023