การประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งปี “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด”

ที่มา : เชิดชูเกียรติคนดี มีความสามารถ

ในสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน สื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อบันเทิงมีบทบาทและอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินชีวิตและวิธีคิดของประชาชนมากกว่าในอดีต เพราะประชาชนสามารถเข้าถึงหรือเปิดรับสื่อได้หลากหลายช่องทางและรวดเร็วขึ้น ประกอบกับการดำเนินงานของสื่อมีการแข่งขันสูงขึ้น ช่วงชิงความสด ใหม่ ทันเหตุการณ์ และไม่ยึดติดกับกรอบหรือขนบเดิมๆ จนกระทั่งบางครั้งอาจขาดการตรวจสอบที่รอบคอบเพียงพอ สิ่งที่ตามมาคือการนำเสนอข่าวสารและสาระบันเทิงของสื่อมวลชนกลายเป็นดาบสองคมที่ให้ทั้งคุณและโทษแก่ผู้บริโภค กล่าวคือ ขณะที่สื่อทำหน้าที่ให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนอยู่นั้น ในนาทีเดียวกันสื่อก็อาจยัดเยียดแนวความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลูกฝังค่านิยมผิด ๆ แก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชนที่ยังรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ และผู้ที่ไม่รู้เท่าทันสื่อมวลชน

ด้วยตระหนักในหน้าที่และบทบาทของสื่อมวลชนที่ดี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จึงเห็นเป็นภารกิจสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาและผลกระทบซึ่งมีที่มาจากสื่อมวลชน โดยการส่งเสริมศีลธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่ดี สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ด้วยการคัดเลือกศิลปิน นักร้อง นักแสดง และผู้ทำงานเบื้องหลังวงการบันเทิง ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี เพื่อส่งเสริมให้มีกำลังใจที่จะประพฤติดีต่อไป อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนในวงการบันเทิงให้ร่วมกันยกระดับวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยมีความสามารถและคุณธรรมเป็นสิ่งยืนยัน จึงเป็นที่มาของการจัดการประกาศผลรางวัลเกียรติยศ “ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด” (NINEENTERTAIN AWARDS)

และเพื่อเน้นย้ำถึงคุณค่าอันประเมินมิได้ของรางวัลเกียรติยศดังกล่าว บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารางวัลอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรมที่สุด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทิ ผู้ประกอบวิชาชีพที่คร่ำหวอดในวงการบันเทิง ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน เป็นต้น ร่วมเฟ้นหาสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี

แนวทางการพิจารณารางวัล

สำหรับแนวทางการพิจารณารางวัล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้คัดเลือกคนบันเทิงและผลงานที่เหมาะสมเข้าข่ายกรอบการพิจารณาแต่ละสาขาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในลำดับต่อไป ขณะเดียวกันคณะกรรมการก็สามารถเสนอรายชื่อบุคคลและผลงานต่าง ๆ เพื่อการพิจารณารางวัลร่วมด้วย

โดยการพิจารณารางวัลเป็นไปอย่างเข้มข้น พิจารณาในทุกแง่มุม ทั้งผลงานเบื้องหน้า และการดำเนินชีวิตเบื้องหลัง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน.