เกณฑ์การตัดสินรางวัล “ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด”

1. รางวัลนักแสดงชาย/หญิงแห่งปี (ผลงานของนักแสดงนั้นๆ ออกอากาศหรือแพร่ภาพครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) เป็นผู้ที่มีผลงานด้านละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นนักแสดงนำ หรือนักแสดงสมทบ
 • 2) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของผู้ชมในรอบปีที่ผ่านมา
 • 3) มีการตีความบทบาทที่ได้รับ และสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งทั้งสีหน้า ท่าทาง คำพูด เหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร สามารถดึงดูดความสนใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ชม
 • 4) สามารถถ่ายทอดบุคลิกของตัวละครได้อย่างสมจริง ถูกต้อง น่าสนใจ
 • 5) มีผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการหรือมาตรฐานด้านการแสดง
 • 6) โดยส่วนตัวมีความประพฤติดี วางตัวเหมาะสม

2. รางวัลภาพยนตร์แห่งปี (ภาพยนตร์ เข้าฉายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • ผู้กำกับภาพยนตร์เป็นคนไทย นักแสดงนำเป็นคนไทย และดำเนินเรื่องด้วยภาษาไทย (ภาษากลางและภาษาถิ่น) ทั้งนี้ อนุโลมสำหรับภาพยนตร์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ
 • 2) กระบวนการผลิตมีคุณภาพ เช่น ด้านการแสดง องค์ประกอบศิลป์ ฯลฯ
 • 3) สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของเรื่องได้
 • 4) แนวคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ให้ข้อคิด สาระประโยชน์ และความบันเทิงแก่ผู้ชม
 • 5) เนื้อหาไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม

3. รางวัลละครและซีรีส์แห่งปี (ละคร/ซีรีส์ 8 ตอนขึ้นไป ที่ออกอากาศครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) พิจารณาละคร/ซีรีส์ ทั้งที่ออกฉายทางโทรทัศน์และระบบสตรีมมิ่ง
 • 2) กระบวนการผลิตมีคุณภาพ เช่น ด้านการแสดง องค์ประกอบศิลป์ ฯลฯ
 • 3) แนวคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ให้สารประโยชน์ ให้ข้อคิดที่ดีในการดำเนินชีวิต และให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมอย่างกลืมกลืน
 • 4) เนื้อหาไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม
 • 5) การดำเนินเรื่องน่าติดตาม

4. รางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปี (ต้องมีผลงานออกจำหน่าย แสดง หรือผลิตและเผยแพร่ครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) พิจารณาศิลปินที่มีทั้งผลงานเดี่ยว และผลงานกลุ่ม รวมถึงผลงานประเภทคอนเสิร์ตของศิลปินในช่วงปีที่ผ่านมา
 • 2) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของผู้ชม ในรอบปีที่ผ่านมา
 • 3) มีการใช้ภาษา และอวัจนภาษา อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • 4) มีศิลปะการใช้เสียง จังหวะ และอารมณ์ในการขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงอย่างเหมาะสม
 • 5) มีความประพฤติดี วางตัวเหมาะสม

5. รางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปี (ต้องมีผลงานออกจำหน่าย หรือผลิตและเผยแพร่ครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) พิจารณาผลงานของศิลปินที่รวมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีผลงานวางจำหน่าย หรือผลิตและเผยแพร่ รวมถึงผลงานประเภทคอนเสิร์ตในปีที่ผ่านมา
 • 2) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของผู้ชม
 • 3) มีการใช้ภาษา และอวัจนภาษา อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • 4) มีศิลปะการใช้เสียง ดนตรี จังหวะ อารมณ์ในการขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงอย่างเหมาะสม
 • 5) มีความประพฤติดี วางตัวเหมาะสม มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกลมเกลียวภายในวง
 • 6) สงวนสิทธิ์ งดพิจารณาศิลปินกลุ่มที่ซื้อลิขสิทธิ์/เป็นรูปแบบจากต่างประเทศ

6. รางวัลเพลงแห่งปี (ต้องเป็นเพลงไทย ที่เผยแพร่และจำหน่ายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) เป็นเพลงที่ประพันธ์คำร้องและทำนองขึ้นใหม่ โดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของดนตรีที่ลอกเลียนมาจากเพลงของผู้อื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 2) มีเนื้อหาไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม และจริยธรรมอันดี
 • 3) เนื้อเพลงมีความสร้างสรรค์ ให้สาระประโยชน์ มีศิลปะและความงามในการใช้ภาษา
 • 4) มีการนำเสนอที่สอดคล้องเหมาะสมในทุกด้าน
 • 5) ผู้นำเสนอบทเพลงมีศิลปะการใช้เสียง ดนตรี จังหวะ และอารมณ์ในการขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงได้อย่างเหมาะสม

7. รางวัลพิธีกรแห่งปี (ผลงานของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารางวัล ต้องออกอากาศทางโทรทัศน์ในปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) มีบุคลิกดี และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
 • 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 3) มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมรายการให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย ไม่นอกประเด็น
 • 4) มีการใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม
 • 5) มีความรอบรู้ในเนื้อหาของรายการ สามารถสื่อสารและดำเนินรายการได้ดี น่าสนใจ

8. รางวัลบุคคลเบื้องหลังแห่งปี (บุคคลทั้งชายและหญิงที่ทำงานเบื้องหลังซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดผลงานบันเทิง หรือคนบันเทิงที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของวงการบันเทิง)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์หรือผลักดัน ให้เกิดผลงานบันเทิง หรือคนบันเทิง ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
 • 2) มีผลงานในวงการบันเทิงไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • 3) เป็นที่ยอมรับนับถือจากคนในวงการบันเทิง
 • 4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 5) มีความประพฤติดี วางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

9. รางวัลทีมสร้างสรรค์แห่งปี (คณะบุคคล หรือ ทีมงาน ที่ทำงานเบื้องหลังการผลิตผลงานคุณภาพทุกประเภทในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหลังภาพยนตร์, เบื้องหลังละคร, เบื้องหลังแฟชั่น, เบื้องหลังคอนเสิร์ต, เบื้องหลังบุคคล ที่มีผลงานในปีก่อนหน้าปีที่จัดงานฯ)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) เป็นทีมที่ผลิตผลงานที่ดี มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากประชาชน
 • 2) เป็นทีมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 3) เป็นทีมที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของผู้ชม ในรอบปีที่ผ่านมา
 • 4) ผลงานมีความสร้างสรรค์ ให้สาระประโยชน์ และความบันเทิง
 • 5) เนื้อหาของผลงานไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม

10. รางวัลครอบครัวแห่งปี (ครอบครัวที่มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ทำงานในวงการบันเทิง เบื้องหน้าและ/หรือเบื้องหลัง)

เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 • 1) สมาชิกในครอบครัวส่งเสริมการทำงานกันและกันเป็นอย่างดี
 • 2) เป็นครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกรักใคร่กลมเกลียว ไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน
 • 3) ทุกคน/หัวหน้านครอบครัวดำรงตนอย่างเหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

ประวัติ