นายผาติยุทธ ใจสว่าง

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
ประธานกรรมการ

นายวีรยุทธ แก้วจินดา

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บมจ. อสมท
กรรมการ

นางสาววรรณสิริ โมรากุล

ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ

ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
กรรมการ

นายยุทธนา บุญอ้อม

ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง
กรรมการ

นายปิยะ เศวตพิกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง
กรรมการ

นายวศิน บุณยาคม

ผู้อำนวยการฝ่าย 9 MCOT HD บมจ. อสมท
กรรมการและเลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์